อบรม จป บริหาร กี่ชั่วโมง อบรมอะไรบ้าง จป บริหารมีหน้าที่อย่างไร

จป หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานตามที่กฎหมายกําหนดนั้นมีด้วยกันทั้งหมด 5 ระดับได้แก่ จป. บริหาร จป. วิชาชีพ จป. เทคนิคขั้นสูง จป. เทคนิคและจป. หัวหน้างาน ในวันนี้เราจะพูดถึง จป. บริหารและการอบรม จป บริหาร บทบาทหน้าที่ของจปบริหารมีอะไรบ้างและหลักสูตรที่ใช้ในการอบรม จป บริหารมีอะไรบ้างมาดูกันเลย 

จป. บริหารมีหน้าที่อย่างไรบ้าง 

  • จป. บริหารมีหน้าที่กำกับและดูแล จป ในทุกระดับที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของตนเอง 
  • จป. บริหารมีหน้าที่ในการนำเสนอแผนโครงการด้านความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง 
  • จป. บริหารมีหน้าที่นำเสนอแผนโครงการด้านความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง 
  • จป. บริหารมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนพร้อมติดตาม ดำเนินงาน ด้านความปลอดภัยในการทำงาน 
  • จป. บริหารมีหน้าที่ในการกำกับดูแลและติดตาม การแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ เพื่อความปลอดภัยต่อลูกจ้าง ตามที่จป หรือ คปอ ได้เสนอแนะรายงาน  

หลักสูตรการอบรม จป บริหารมีระยะเวลาในการอบรม 12 ชั่วโมงประกอบไปด้วย 3 หมวดวิชาหลักๆ ดังต่อไปนี้ 

หมวดวิชาที่ 1 การจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน 

ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานและยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารหรือ จป. บริหารใช้ระยะเวลาในการอบรมบท หมวดวิชทที่ 1 ประมาณ 3 ชั่วโมง

หมวดที่วิชา 2 กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน 

การอบรม จป บริหารหมวดที่วิชาที่ 2 ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายในด้านความปลอดภัยในการทำงานการบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสาระสำคัญของข้อกฎหมาย โดยสามารถนำเอากฎหมายนั้นไปปฏิบัติให้ถูกต้องมีระยะเวลาในการอบรมประมาณ 3 ชั่วโมง 

หมวดวิชาที่ 3 การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

หมวดวิชาที่ 3 ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย แนวคิดมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของกระทรวงแรงงานและได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่สำคัญเลยก็คือจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการนำเอาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบกิจการของตนเอง สำหรับการอบรมในหมวดวิชาที่ 3 นั้นใช้ระยะเวลาในการอบรมประมาณ 6 ชั่วโมง

ทีนี้ทุกคนคงได้รู้แล้วว่า จป บริหารคือใคร หน้าที่ของ จป บริหารตามกฎหมายโดยหลักๆ แล้วมีอะไรบ้าง การอบรม จป บริหารใช้ระยะเวลาในการอบรมกี่ชั่วโมงและประกอบไปด้วยหลักสูตรใดหรือหมวดวิชาใดบ้าง การอบรม จป บริหารนั้นมีความสำคัญอย่างมากเพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจนทำให้เกิดความปลอดภัยในองค์กร

Tagged