Day: June 6, 2022

ไลฟ์สไตล์

5 ไลฟ์สไตล์ของคน Gen Z

ไลฟ์สไตล์ของคนแต่ละ Gen มีความแตกต่างกันไปตามเวลา และปัจจัยภายนอกมากมาย ซึ่งเมื่อเวลาล่วงเลยผ่านไปก็จะปรากฏคนรุ่นใหม่ๆขึ้นมา คนรุ่นใหม่ที่มองโลกต่างไปจากคนรุ่นเดิม และพวกเขาจะกลายเป็นกำลังขับเคลื่อนสังคมให้เดินต่อไปข้างหน้า มาดูกันว่าทัศนคติและความคิดของกลุ่มคน Gen Z เป็นอย่างไร 1.กลุ่ม Gen Z เป็นผลผลิตจากกลุ่ม Gen X  เนื่องจากกลุ่มคนรุ่น Gen Z เป็นลูกของกลุ่ม Gen X จึงมีจำนวนน้อยมากเมื่อเทียบกับคนรุ่น Baby Boomers และ Gen Y แต่ถึงจะมีน้อยพวกเขากลับมีความกล้าแสดงออกซึ่งสิทธิเสรีภาพและเป็นกระบอกเสียงของสังคม เป็นกลุ่มที่มี Power มากๆเลยละ  2. เกิดมาในยุคดิจิทัล เนื่องจากเกิดมาในยุคที่อินเตอร์เน็ตเฟื้องฟูอย่างมาก จึงทำให้ชีวิตมีความหลอมรวมเข้ากับเทคโนโลยีเป็นหนึ่งเดียวกัน จึงไม่แปลกนัก หากพวกเขาเกิดมาได้แล้วเลื่อนหน้าจอโทรศัพท์ได้คล่องตั้งแต่ยังไม่หัดเดิน และกลุ่มคน Gen Z มักจะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆจากความสามารถในการหลอมรวมเข้าเทคโนโลยีนี้ ต่างจาก Gen Y ที่จะเน้นเรื่องการเรียนรู้และอัพเดทมากกว่า 3.ไม่แบ่งแยกเพศ  กลุ่มคนรุ่น Gen Z  จะไม่พูดเรื่องเพศอย่างการแบ่งชาย-หญิง พวกเขาจะให้ความสำคัญในการเป็นมนุษย์มากกว่าคำว่าชาย-หญิง ซึ่งจากผลสำรวจพบว่ากลุ่มคน Gen […]

Read more