Day: July 4, 2022

อบรม จป บริหาร

อบรม จป บริหาร กี่ชั่วโมง อบรมอะไรบ้าง จป บริหารมีหน้าที่อย่างไร

จป หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานตามที่กฎหมายกําหนดนั้นมีด้วยกันทั้งหมด 5 ระดับได้แก่ จป. บริหาร จป. วิชาชีพ จป. เทคนิคขั้นสูง จป. เทคนิคและจป. หัวหน้างาน ในวันนี้เราจะพูดถึง จป. บริหารและการอบรม จป บริหาร บทบาทหน้าที่ของจปบริหารมีอะไรบ้างและหลักสูตรที่ใช้ในการอบรม จป บริหารมีอะไรบ้างมาดูกันเลย  จป. บริหารมีหน้าที่อย่างไรบ้าง  จป. บริหารมีหน้าที่กำกับและดูแล จป ในทุกระดับที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของตนเอง  จป. บริหารมีหน้าที่ในการนำเสนอแผนโครงการด้านความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง  จป. บริหารมีหน้าที่นำเสนอแผนโครงการด้านความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง  จป. บริหารมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนพร้อมติดตาม ดำเนินงาน ด้านความปลอดภัยในการทำงาน  จป. บริหารมีหน้าที่ในการกำกับดูแลและติดตาม การแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ เพื่อความปลอดภัยต่อลูกจ้าง ตามที่จป หรือ คปอ ได้เสนอแนะรายงาน   หลักสูตรการอบรม จป บริหารมีระยะเวลาในการอบรม 12 ชั่วโมงประกอบไปด้วย 3 หมวดวิชาหลักๆ ดังต่อไปนี้  หมวดวิชาที่ 1 การจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน  ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานและยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารหรือ […]

Read more